Pre Loader

За Индекс 30

/За Индекс 30

ДФ “Златен лев Индекс 30” е съдаден през 2008г. като първият в България индексен фонд, базиран върху официален индекс на Българската фондова борса -“BG TR30”. Дяловете са деноминирани в лева и са регистрирани в Централен депозитар с ISIN: BG9000002097. ДФ “Златен лев Индекс 30” е вписано в Агенция по вписванията в регистър БУЛСТАТ с ЕИК 175564592.