Pre Loader

ЧЗВ Индекс 30

/ЧЗВ Индекс 30

Дяловете на фонда са безналични, поименни финансови инструменти регистрирани по лични подсметки на инвеститорите към сметката на управляващото дружество в “Централен депозитар” АД.

“Централен депозитар” АД води книга на притежателите на дялове и издава депозитарни разписки като удостоверителен документ за собственост. УД “Златен лев Капитал” ЕАД също води записи на дяловете и техните притежатели и издава удостоверения за притежаваните дялове.

Мястото за подаване на поръчки е: гр. София 1303, бул. “Тодор Александров” № 73, ет. 1.
Всеки работен ден от 9.00 до 12.30 и от 13.30 до 17.00 часа.

Дейността по издаване (продажба) и обратно изкупуване на дялове на договорния фонд се осъществява чрез управляващото дружество въз основа на рамков писмен договор с инвеститора при Общи условия, приложими към договорите с клиентите.

Записването и обратно изкупуване на дялове на фонда се извършва чрез подаване на конкретни поръчки, при спазване на условията и ред за подаване и изпълнение на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове, предвидени в Общите условия.

Необходими документи при сключване на договор

 • Копие на документа за самоличност на КЛИЕНТА;
 • Нотариално заверено пълномощно (при сключване на договор, чрез пълномощник);
 • Удостоверение за регистрация на КЛИЕНТ Юридическо лице;
 • Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ (прилага се за тези КЛИЕНТИ, които не са вписани в търговския регистър, но са вписани в регистър БУЛСТАТ – това са ЮЛ);
 • За чуждестранно ЮЛ (допълнително):
  • Документ, удостоверяващ място на регистрация и адрес;
  • Документ, удостоверяващ състав на управителен орган и представляващ.
 • Други: напр. официален документ, удостоверяващ правото на законно представителство (акт за раждане, акт за назначаване на настойник или попечител, съдебно решение от районния съд и др.), от който се прилага заверено копие.

Необходими документи при подаване на поръчка

 • Проверка на самоличността на КЛИЕНТА (представляващия/пълномощника) – В случай, че има промяна на данните от документа за самоличност, чието копие е приложено към договора, се прилага ново копие на документа за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно (при подаване на поръчки и записване на дялове, чрез пълномощник).

Към момента на подаване на поръчката за покупка на дялове заявителят внася сума, в размера на която желае да придобие дялове. Внасянето на сумата се извършва както следва:

 • на каса – до 5 000 лева;
 • по сметка на ДФ “Златен лев Индекс 30”, открита в “ОББ” АД, с IBAN BG51UBBS80021081362130, BIC UBBS BGSF, с основание за плащане – записване на дялове от ДФ “Златен лев Индекс 30”.

Фондът няма право да емитира дялове, чиято емисионна стойност не е изцяло заплатена от инвеститорите. Поръчки за покупка на дялове се приемат след постъпване на паричните средства по сметка на фонда или извършване на плащане в брой на местата за приемане на поръчки.

Сумата от обратното изкупуване на дялове се изплаща, както следва:

 • на каса – до 5 000 лева;
 • по банков път, на посочената от клиента сметка.

Всеки заявител, който е посочил в писмената поръчка паричните средства да му бъдат изплатени по банков път, поема за своя сметка и разходите по заплащане на банковите такси.

Поръчките за покупка на дялове – до 3 работни дни.
Поръчката за обратно изкупуване – до 5 работни дни.

Управляващото дружество е длъжно при първа възможност, но не по-късно от края на първия работен ден, следващ изпълнението на поръчката, да предостави на инвеститора писмено потвърждение, по начин, посочен от заявителя: в офиса, по e-mail или по друг начин.

Инвеститорите, които проявяват интерес към предлаганите дялове от ДФ “Златен лев Индекс 30”, могат да получат допълнителна информация в офиса на  УД “Златен лев Капитал” ЕАД, всеки работен ден от 9.00 до 12.30 и от 13.30 до 17.00 часа, на адрес: гр. София 1303, бул. “Тодор Александров” № 73, ет. 1, на телефон за контакти: 02/9804825 или на електронна поща: office @ z-capital.bg.