Pre Loader

ЧЗВ Индекс 30

/ЧЗВ Индекс 30

Индексирането е инвестиционна стратегия за следване на резултатите на определен пазарен еталон или “индекс”. Индекс е група ценни книжа, общите резултати на която служи като стандарт за измерване на развитието на даден пазар. Някои индекси представят цял пазар, например пазара на акции или пазара на облигации в определена страна или регион. Други индекси покриват определени пазарни сегменти, например акциите на големите компании, краткосрочните обигации и т.н.

Индексният фонд държи в портфейла си всички или представителна извадка от финансовите инструменти, които формират дадения индекс. Индексните фондове се стремят да отразяват движението на съответните индекси. Въпреки това, резултатите на един индексен фонд не винаги съответстват точно на индекса. Както всички колективни инвестиционни схеми, така и индексните фондове имат оперативни и транзакционни разходи, поради което техните резултати не винаги могат да съвпадат с резултатите на индексите, които следват, но по принцип са близко до тях.

Индексните фондове имат следните характеристики:

 • Разнообразие на инвестициите. Индексните фондове по правило инвестират в ценни книжа на компании от различни сектори на икономиката.
 • Относително постоянство в представянето. Тъй като следват пазарен еталон, резултатите на индексните фондове обикновено не са съществено по-добри или по-лоши от него.
 • Ниски разходи. Индексните фондове се управляват с по-малко разходи в сравнение с активно управляваните фондове. Те не правят разходи за пазарни и фирмени анализи и като правило активността им на пазара е сведена до минимум, а от там и сравнително ниски са техните разходи по управление.

ДФ “Златен лев Индекс 30” възпроизвежда състава на индекса “BGTR 30” на “Българска фондова борса – София” АД, който отговаря на следните условия:

 1. достатъчно диверсифициран е, тъй като:

а) е съставен по такъв начин, че движението на цената и активността на търговията с един компонент от индекса не влияят значително на целия индекс;

б) е съставен от акции и права на дружества, приети за търговия на “Българска фондова борса – София” АД и неговият състав е достатъчно диверсифициран съгласно оповестена от борсата методика за неговото формиране.

 1. представляват адекватен бенчмарк (общоприет еталон) за пазара, за който се отнася, тъй като:

а) индексът измерва представителна група активи по подходящ начин;

б) индексът се преразглежда и балансира периодично съгласно публично оповестени критерии, с цел да продължи да отразява адекватно съответния пазар;

в) активите, от които е съставен индекса, са достатъчно ликвидни, което позволява на потребителите да възпроизвеждат индекса, ако е необходимо.

 1. публикуван е по подходящ начин, тъй като:

а) процесът на публикуване се основава на надеждни процедури за събиране на цените, изчисляване и последващо публикуване на стойността на индекса, включително процедури за остойностяване на компонентите, които нямат пазарна цена;

б) съществената информация относно изчисляването на индекса, методологиите за балансиране на индекса, промените на индекса, както и относно наличието на оперативни затруднения при предоставянето на навременна и точна информация се предоставя на широка и навременна основа.

Основната група инвеститори, към които е насочена дейността на фонда са инвеститорите със средни доходи за страната, с добра инвестиционна култура и поставящи си предимно спестовни, а не спекулативни цели, при вземане на своите инвестиционни решения, както и институционалните инвеститори (пенсионни фондове, здравно-осигурителни дружества, застрахователни компании, инвестиционни дружества и други договорни фондове).

Инвестиционният продукт на фонда е предназначен за инвеститори, които:

 • са готови да поемат риск от инвестиции в акции, които са включени в индекса “BG TR30” на “Българска фондова борса – София” АД, обхващащ емисии, класирани от 1 до 30 място, с най-добри показатели по критериите пазарна капитализация, брой сделки и оборот през последната една година, фрий-флоут;
 • са готови да поемат риск от инвестиции в акции, но желаещи същевременно да ограничат този риск до възможно най-ниското ниво за този вид финансови инструменти, което се осигурява от индексния характер на фонда;
 • търсят инвестиция, която би могла в средносрочен и дългосрочен план да донесе доход, по-висок от този по банковите депозити и от инструментите с фиксиран доход;
 • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност;
 • искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл от акции;
 • търсят инвестиция, която има относително ниски оперативни и транзакционни разходи, включени в цената на дяловете.

Дяловете на фонда са подходящи за български и чуждестранни физически лица и юридически лица, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари за срок не по-малък от две години, в диверсифициран продукт от акции, който дава възможност за постигане на по-висока доходност от тази по банковите депозити и от инструментите с фиксиран доход в средносрочен и дългосрочен план.

Дяловете на фонда са безналични, поименни финансови инструменти регистрирани по лични подсметки на инвеститорите към сметката на управляващото дружество в “Централен депозитар” АД.

“Централен депозитар” АД води книга на притежателите на дялове и издава депозитарни разписки като удостоверителен документ за собственост. УД “Златен лев Капитал” ЕАД също води записи на дяловете и техните притежатели и издава удостоверения за притежаваните дялове.

Мястото за подаване на поръчки е: гр. София 1303, бул. “Тодор Александров” № 73, ет. 1.
Всеки работен ден от 9.00 до 12.30 и от 13.30 до 17.00 часа.

Дейността по издаване (продажба) и обратно изкупуване на дялове на договорния фонд се осъществява чрез управляващото дружество въз основа на рамков писмен договор с инвеститора при Общи условия, приложими към договорите с клиентите.

Записването и обратно изкупуване на дялове на фонда се извършва чрез подаване на конкретни поръчки, при спазване на условията и ред за подаване и изпълнение на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове, предвидени в Общите условия.

Необходими документи при сключване на договор

 • Копие на документа за самоличност на КЛИЕНТА;
 • Нотариално заверено пълномощно (при сключване на договор, чрез пълномощник);
 • Удостоверение за регистрация на КЛИЕНТ Юридическо лице;
 • Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ (прилага се за тези КЛИЕНТИ, които не са вписани в търговския регистър, но са вписани в регистър БУЛСТАТ – това са ЮЛ);
 • За чуждестранно ЮЛ (допълнително):
  • Документ, удостоверяващ място на регистрация и адрес;
  • Документ, удостоверяващ състав на управителен орган и представляващ.
 • Други: напр. официален документ, удостоверяващ правото на законно представителство (акт за раждане, акт за назначаване на настойник или попечител, съдебно решение от районния съд и др.), от който се прилага заверено копие.

Необходими документи при подаване на поръчка

 • Проверка на самоличността на КЛИЕНТА (представляващия/пълномощника) – В случай, че има промяна на данните от документа за самоличност, чието копие е приложено към договора, се прилага ново копие на документа за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно (при подаване на поръчки и записване на дялове, чрез пълномощник).

Към момента на подаване на поръчката за покупка на дялове заявителят внася сума, в размера на която желае да придобие дялове. Внасянето на сумата се извършва както следва:

 • на каса – до 5 000 лева;
 • по сметка на ДФ “Златен лев Индекс 30”, открита в “ОББ” АД, с IBAN BG51UBBS80021081362130, BIC UBBS BGSF, с основание за плащане – записване на дялове от ДФ “Златен лев Индекс 30”.

Фондът няма право да емитира дялове, чиято емисионна стойност не е изцяло заплатена от инвеститорите. Поръчки за покупка на дялове се приемат след постъпване на паричните средства по сметка на фонда или извършване на плащане в брой на местата за приемане на поръчки.

Сумата от обратното изкупуване на дялове се изплаща, както следва:

 • на каса – до 5 000 лева;
 • по банков път, на посочената от клиента сметка.

Всеки заявител, който е посочил в писмената поръчка паричните средства да му бъдат изплатени по банков път, поема за своя сметка и разходите по заплащане на банковите такси.

Поръчките за покупка на дялове – до 3 работни дни.
Поръчката за обратно изкупуване – до 5 работни дни.

Управляващото дружество е длъжно при първа възможност, но не по-късно от края на първия работен ден, следващ изпълнението на поръчката, да предостави на инвеститора писмено потвърждение, по начин, посочен от заявителя: в офиса, по e-mail или по друг начин.

Инвеститорите, които проявяват интерес към предлаганите дялове от ДФ “Златен лев Индекс 30”, могат да получат допълнителна информация в офиса на  УД “Златен лев Капитал” ЕАД, всеки работен ден от 9.00 до 12.30 и от 13.30 до 17.00 часа, на адрес: гр. София 1303, бул. “Тодор Александров” № 73, ет. 1, на телефон за контакти: 02/9804825 или на електронна поща: office @ z-capital.bg.