Pre Loader

ДФ Златен Лев Индекс 30

/ДФ Златен Лев Индекс 30

Договорен фонд „Златен лев Индекс 30” е колективна инвестиционна схема от отворен тип. Това е първият индексен фонд в България, базиран на официален индекс на БФБ. Той инвестира в акции на дружествата, включени в индекса BG TotalReturn30 (BG TR30). 30-те дружествата, попадащи в индекса, са сред най-добрите и водещите компании на БФБ, и се подбират по показатели като пазарна капитализация, ликвидност и оборот.Фондът има за цел да следва движението на индекса на фондовия пазар. По този начин индексният фонд осигурява ефективност на инвестицията чрез най-точно отражение на пазара и постига основната си инвестиционна цел – да предлага на инвеститорите устойчиво нарастване на стойността на притежаваните от тях акции във фонда в съответствие с развитието на пазара.

ДФ „Златен лев Индекс 30” се организира и управлява от УД „Златен лев Капитал” АД, дружеството с най-дълъг професионален опит в управляването на колективни инвестиционни схеми в България. Книжата са професионално управлявани за сметка на инвеститорите и всеки от тях, закупувайки дялове на ДФ „Златен лев Индекс 30”, става притежател на пропорционален дял от портфейла на фонда.

Основните предимства, които ДФ „Златен лев Индекс 30” предлага на своите инвеститори, са: 
  • Бърз и лесен изход от инвестицията. ДФ „Златен лев Индекс 30” осигурява висока ликвидност за своите инвеститори и ежедневно обратно изкупуване на дяловете на фонда.
  • Необлагаем доход. Печалбите за инвеститорите, получени от инвестицията във фонда, не подлежат на облагане с данък, както за физически, така и за юридически лица.
  • Ниски разходи. ДФ „Златен лев Индекс 30” се управлява с по-малко разходи в сравнение с активно управляваните фондове.
  • Простота и липса на специфичен риск. Разпределението на активите e базиранно на широкия индекс BG TR30 и отразява движението на целия пазар.
  • Разнообразие на инвестициите. ДФ „Златен лев Индекс 30” по правило инвестира в акции на компании от различни сектори на икономиката.
  • Качество на управлението. Пасивната природа на индексирането елиминира индивидуалните грешки при управлението.
Подробна информация за фонда може да бъде намерена в „Документа с ключова информация за инвеститорите“, както и на страница „Документи“.