Pre Loader

ЧЗВ ДФ Златен Лев

/ЧЗВ ДФ Златен Лев

Рисковият профил на ДФ “Златен лев” е умерено-рисков. Фондът се класифицира като фонд в акции като същевременно  рискът се контролира чрез инвестиции в по-ниско рискови активи с фиксиран доход. Фондът инвестира предимно на българския капиталов пазар като дяловете му са деноминирани в лева.

Фондът не е обвързан с определена секторна или регионална инвестиционна политика. Изборът на финансови инструменти  за инвестиране се извършва с оглед на намиране на най-благоприятните инвестиционни алтернативи измежду множеството на всички възможни, без те да са задължително свързани с предварително определени региони, сектори или индустрии.

Основната група инвеститори, към които е насочена дейността на фонда са инвеститорите със средни доходи за страната, с добра инвестиционна култура, както и институционални инвеститори (пенсионни фондове, здравно-осигурителни дружества, застрахователни компании, инвестиционни дружества и други договорни фондове).

Инвестиционният продукт на фонда е предназначен за инвеститори, които:

 • очакват доходност, която е резултат от средносрочен и дългосрочен растеж на цените на дяловете на фонда;
 • търсят инвестиция, която би могла в средносрочен и дългосрочен план да донесе доход, по-висок от този по банковите депозити;
 • търсят опростен и евтин начин да притежават диверсифициран портфейл, ориентиран основно към български акции и дългови книжа, търгувани на регулиран пазар;
 • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност;
 • имат средносрочен и дългосрочен инвестиционен хоризонт.

Дяловете на фонда са подходящи за български и чуждестранни физически лица и юридически лица, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари за срок не по-малък от две години, в диверсифициран продукт от прехвърляеми ценни книжа, който дава възможност за постигане на по-висока доходност от тази по банковите депозити в средносрочен и дългосрочен план.

Дяловете на фонда са безналични, поименни финансови инструменти регистрирани по лични подсметки на инвеститорите към сметката на управляващото дружество в “Централен депозитар” АД.

“Централен депозитар” АД води книга на притежателите на дялове и издава депозитарни разписки като удостоверителен документ за собственост. УД “Златен лев Капитал” ЕАД също води записи на дяловете и техните притежатели и издава удостоверения за притежаваните дялове.

Мястото за подаване на поръчки е: гр. София 1303, бул. “Тодор Александров” № 73, ет. 1.
Всеки работен ден от 9.00 до 12.30 и от 13.30 до 17.00 часа.

Дейността по издаване (продажба) и обратно изкупуване на дялове на договорния фонд се осъществява чрез управляващото дружество въз основа на рамков писмен договор с инвеститора при Общи условия, приложими към договорите с клиентите.

Записването и обратно изкупуване на дялове на фонда се извършва чрез подаване на конкретни поръчки, при спазване на условията и ред за подаване и изпълнение на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове, предвидени в Общите условия.

Необходими документи при сключване на договор

 • Копие на документа за самоличност на КЛИЕНТА;
 • Нотариално заверено пълномощно (при сключване на договор, чрез пълномощник);
 • Удостоверение за регистрация на КЛИЕНТ Юридическо лице;
 • Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ (прилага се за тези КЛИЕНТИ, които не са вписани в търговския регистър, но са вписани в регистър БУЛСТАТ – това са ЮЛ);
 • За чуждестранно ЮЛ (допълнително):
  • Документ, удостоверяващ място на регистрация и адрес;
  • Документ, удостоверяващ състав на управителен орган и представляващ.
 • Други: напр. официален документ, удостоверяващ правото на законно представителство (акт за раждане, акт за назначаване на настойник или попечител, съдебно решение от районния съд и др.), от който се прилага заверено копие.

Необходими документи при подаване на поръчка

 • Проверка на самоличността на КЛИЕНТА (представляващия/пълномощника) – В случай, че има промяна на данните от документа за самоличност, чието копие е приложено към договора, се прилага ново копие на документа за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно (при подаване на поръчки и записване на дялове, чрез пълномощник).

Към момента на подаване на поръчката за покупка на дялове заявителят внася сума на каса или предоставя платежно нареждане за превод по сметка на паричните средства, в размер на които желае да придобие дялове. Внасянето на сумата се извършва както следва:

 • на каса – до 5 000 лева;
 • по сметка на ДФ “Златен лев”, открита в “ОББ” АД, с IBAN BG40UBBS80021081359030, BIC UBBS BGSF, с основание за плащане – записване на дялове от ДФ “Златен лев”.

Фондът няма право да емитира дялове, чиято емисионна стойност не е изцяло заплатена от инвеститорите. Поръчки за покупка на дялове се приемат след постъпване на паричните средства по сметка на фонда или извършване на плащане в брой на местата за приемане на поръчки.

Сумата от обратното изкупуване на дялове се изплаща, както следва:

 • на каса – до 5 000 лева;
 • по банков път, на посочената от клиента сметка.

Всеки заявител, който е посочил в писмената поръчка паричните средства да му бъдат изплатени по банков път, поема за своя сметка и разходите по заплащане на банковите такси.

Поръчките за покупка на дялове – до 7 работни дни.
Поръчката за обратно изкупуване – до 10 работни дни.

Управляващото дружество е длъжно при първа възможност, но не по-късно от края на първия работен ден, следващ изпълнението на поръчката, да предостави на инвеститора писмено потвърждение, по начин, посочен от заявителя: в офиса, по e-mail или по друг начин.

Инвеститорите, които проявяват интерес към предлаганите дялове от ДФ “Златен лев”, могат да получат допълнителна информация в офиса на  УД “Златен лев Капитал” ЕАД, всеки работен ден от 9.00 до 12.30 и от 13.30 до 17.00 часа, на адрес: гр. София 1303, бул. “Тодор Александров” № 73, ет. 1, на телефон за контакти: 02/9804825, на електронна поща: office @ z-capital.com.