Pre Loader

За нас

/За нас

Управляващо дружество “Златен лев Капитал” ЕАД е първото създадено и лицензирано от ДКЦК управляващо дружество в България. То е учредено през 2000 г. след промените в Закона за публично предлагане на акции, с които се дефинира ролята на управляващите дружества в капиталовия пазар на България. Предметът на дейност на УД “Златен лев Капитал” ЕАД е управление на дейност по инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, осъществявана от инвестиционни дружества на принципа на разпределение на риска.

По занятие дружеството може да управлява портфейлите и на други институционални инвеститори. След като на 11.10.2000 г. получи лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество, “Златен лев Капитал” ЕАД сключи договор за управление с инвестиционно дружество от отворен тип “Златен лев” АД.

УД “Златен лев Капитал” ЕАД управлява дейността на инвестиционното дружество като взима инвестиционни решения в рамките на инвестиционните цели и стратегия на ИД “Златен лев” АД. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционното дружество се определят от УД “Златен лев Капитал” ЕАД под контрола на банката депозитар.