Pre Loader

ДФ Златен Лев

/ДФ Златен Лев

Предимства на ДФ „Златен лев“

Бърз и лесен изход от инвестицията. ДФ “Златен лев” осигурява стопроцентова ликвидност за своите инвеститори като определя и оповестява два пъти седмично в понеделник и четвъртък цени за обратно изкупуване на дяловете.

Висока доходност. Инвестицията в ДФ “Златен лев”  дава възможност да се използват позитивите на капиталовия пазар при професионално управление на рисковете. Статистиката показва, че договорните фондове постигат по-висока доходност в дългосрочен план от банковите депозити и биха могли да бъдат финансов инструмент, който дава защита от инфлацията.

Управление на риска. Разпределението на активите и диверсификацията са характерни за инвестицията в ДФ “Златен лев”, тъй като нормативно са регулирани инвестиционните ограничения относно различните по вид и количество активи. Фондът по правило инвестира в дружества от различни сектори на икономиката.

Прозрачност и публичност. На всеки шест месеца фондът пуликува финансови отчети, актуализира проспекта си и документа с ключова информация за инвеститорите при всяка съществена промяна, осигурява постоянен контакт с инвеститорите, както и постоянно изкупува обратно своите дялове по цени, които оповестява два пъти седмично.

Необлагаем доход. Печалбата, получена при продажба от нарастналата стойност на дяловете, не подлежи на облагане с данък, както за физически, така и за юридически лица.

Накратко за ДФ „Златен лев“

1. Фондът е колективна инвестиционна схема от отворен тип.
2. Фондът набира публично парични средства и ги инвестира предимно на българския капиталов пазар като може да инвестира до 15% и на чужди капиталови пазари.
3. Основна инвестиционна цел на фонда е нарастване на стойността на дяловете, притежавани от инвеститорите във фонда, при контролиране на риска чрез разпределение на инвестициите от 50 до 65% в акции и до 45% в по-ниско рискови активи с фиксиран доход като общински, корпоративни и ипотечни облигации, държавни ценни книжа и банкови влогове.
4. Фондът не е обвързан с инвестиции в определен икономически сектор или географски регион.
5. В моменти на пазарни сътресения и обстоятелства, оправдаващи защитна инвестиционна стратегия, значителна част от активите на фонда могат да бъдат трансформирани в банкови депозити.
6. По всяко време фондът е длъжен да издава на инвеститорите и да изкупува обратно поименни дялове като по този начин осигурява пълна ликвидност на инвестицията.
7. Инвеститорите реализират печалба от разликата между цената на придобиване и цената на обратното изкупуване на дяловете.Тази печалба не е облагаема с данъци.
8. Фондът не разпределя дивиденти. Всички разпределими доходи се реинвестират като увеличават стойността на дяловете.
9. Фондът продава и изкупува обратно дяловете си всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.
10. Фондът определя цени на емитиране и обратно изкупуване два пъти седмично и ги публикува на сайта си в понеделник и четвъртък.
11. Възможно е този фонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си в срок по-къс от 2 години.

В Документа с ключова информация за инвеститорите се предоставя на инвеститорите най-важната информация относно този фонд. Документът не е с рекламна цел.  Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането във фонда.  Препоръчваме Ви да го прочетете, така че да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

Допълнителна информация за ДФ “Златен лев”, включително неговия пълен Проспект, Документ с ключова информация за инвеститорите, последният годишен и шестмесечен отчет, могат да бъдат получени в офиса на УД “Златен лев Капитал” АД безплатно. Те са достъпни и в рубрика “Документи” на интернет страницата.

Паричните средства за покупка на дялове се внасят по сметка на ДФ “Златен лев” в “ОББ” АД: IBAN BG40UBBS80021081359030, BIC UBBS BGSF, с основание – записване на дялове от ДФ “Златен лев”.