Pre Loader

За ДФ Златен Лев

/За ДФ Златен Лев

ДФ “Златен лев” възниква през 1996г. първоначално като приватизационен фонд ОНПФ “Златен лев” АД. ОНПФ “Златен лев” АД преурежда дейността си през 1998г. като инвестиционно дружество от затворен тип, а през 1999г. като първото в България инвестиционно дружество от отворен тип ИД “Златен лев” АД. ИД “Златен лев” АД се преобразува през 2013г. в ДФ “Златен лев” като акциите от капитала на дружеството се замениха с дялове. Дяловете са деноминирани в лева и са регистрирани в Централен депозитар с ISIN: BG1100078986. ДФ “Златен лев” е вписано в Агенция по вписванията в регистър БУЛСТАТ с ЕИК 121225574.

ДФ “Златен лев” е получавало разрешения за дейността си № 48а-ИД/08.07.1999г., № 01-ИД/06.01.2006г., № 1030-ИД/24.10.2012г., № 429-ДФ/13.06.2013г. и подлежи на регулиране от страна на Комисията за финансов надзор на Република България.